Пандемията оказа безпрецедентен натиск върху туристическата екосистема на страната. Туристическите предприятия, вкл. ТЕДИ - КАМ ЕООД, са изправени пред сериозна криза на ликвидността и съществен риск от задълбочаване на наблюдаваната тенденция за преустановяване на дейност им. В тази връзка, ръководството на компанията идентифицирана спешна необходимост от предприемане на мерки за осигуряване на оборотен капитал.

На 21.12.2020 г. ТЕДИ - КАМ ЕООД стартира изпълнението на проект по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Процедурата се изпълнява от Министерство на туризма. Целта на проекта е насочена към осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на ТЕДИ - КАМ ЕООД, която извършва туроператорска дейност по Закона за туризма. В рамките на проекта е осигурен оборотен капитал за дейности/разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства за справяне с последиците от пандемията COVID-19, като начин да се гарантира стабилността, устойчивостта и работните места в компанията. Очакваните резултати от предоставената финансова подкрепа са преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив и продължаване на дейността на ТЕДИ - КАМ ЕООД след приключване на проекта.

Договор за БФП №: BG16RFOP002-2.092-0321-C01

Проектът се реализира в рамките на 3 месеца в периода 21.12.2020 - 21.03.2021 г.

Общата стойност на проекта е в размер на 315 606.69 лв., от които 268 265.69 лв. европейско (85%) и 47 341.00 лв. национално съфинансиране (15%).


Поръчай
Array